แบบสำรวจ-เสนอแนะ-ร้องเรียน
.. เพื่อให้ทางบริษัทฯได้พัฒนาคุณภาพของงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ขอให้ท่านที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าโดยตรงจากบริษัทฯได้โปรดประเมินแบบสอบถามนี้จะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูง ..
ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง เป็นอย่างมาก ไม่แสดง ความคิดเห็น
1. เมื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ของบริษัทฯผู้ขายสามารถตอบข้อซักถามได้
2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเป็นไปตาม ความต้องการที่ได้ตกลงกัน
3. ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ตามระยะ เวลาที่ได้ตกลงกัน
4. การติดต่อประสานงานเรื่อง กระบวนการซื้อขาย ท่านได้รับความ สะดวกในระดับใด
5. การติดต่อประสานงานเรื่อง กระบวนการส่งมอบและขนส่ง ท่านได้รับความสะดวกในระดับใด
6. ท่านพอใจความสามารถในการปฏิบัติงานของทีมงานขนส่งในระดับใด
7. ด้านขนส่ง ได้ส่งผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย
การประเมินข้อ 8-10 เฉพาะท่านที่ขอเอกสารใบเสนอราคาและแบบจากผู้ขาย
8. ท่านได้รับใบเสนอราคาในระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน
9. ท่านได้รับแบบของผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน
10. โดยภาพรวม ท่านพอใจในการปฏิบัติงานของบริษัทฯในระดับใด
* ถ้าท่านมีโอกาส ท่านจะแนะนำคนที่ท่านรู้จักมาใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทฯหรือไม่
* หากท่านมีข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ โปรดพิมพ์ในช่องข้างล่างนี้
ผู้ให้ข้อมูล
สถานที่ติดตั้งหม้อแปลง
.. เพื่อให้ทางบริษัทฯได้พัฒนาคุณภาพของงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ขอให้ท่านที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าโดยตรงจากบริษัทฯได้โปรดประเมินแบบสอบถามนี้จะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูง ..
ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง เป็นอย่างมาก ไม่แสดง ความคิดเห็น
1. บริษัทฯมีการนัดหมายหรือแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้า ก่อนการเข้าไปบริการบำรุงรักษา
2. พนักงานบริษัทฯได้เข้าไปให้การ บริการตามระยะเวลาที่ได้ทำสัญญา
3. พนักงานฯได้ทำการตรวจสอบ หม้อแปลงได้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม ตรวจสภาพ
4. พนักงานฯสามารถตอบข้อซักถาม หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับหม้อแปลง
5. ความพร้อมของเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
6. ท่านได้รับผลการบันทึกตรวจสภาพหม้อแปลงครบถ้วน ถูกต้อง
7. พนักงานบริการแต่งกายและ พูดจาสุภาพเรียบร้อย
8. โดยภาพรวม ท่านพอใจการให้ บริการของบริษัทฯในระดับใด
* ถ้าท่านมีโอกาส ท่านจะแนะนำคนที่ท่านรู้จักมาใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทฯหรือไม่
* หากท่านมีข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ โปรดพิมพ์ในช่องข้างล่างนี้
ผู้ให้ข้อมูล
เรียนท่านลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
หากท่านมีสิ่งใดที่เป็นข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆมายังบริษัทฯ โดยทุกข้อมูลที่ท่านให้มา
และเป็นประโยชน์ ทางบริษัทฯขอน้อมรับไว้พิจารณาด้วยความยินดีหรือหากท่านจะสอบถามข้อมูล
ใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯก็จะให้ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญตอบกลับให้กับท่านทาง E-mail
เกี่ยวข้องกับด้าน (เลือกได้หลายข้อ)
รายละเอียดของข้อเสนอ - ร้องเรียน -สอบถามข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล