Green Industry 4
วันที่ : 18-09-2017

 

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์ ได้เข้าร่วมโครงการ "อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)" นับตั้งแต่ปี 2556 ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหรรมสีเขียวระดับ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ผ่านระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ผ่านระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จนกระทั่งในปี 2560 ผ่านการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบริษัทฯ และทีมงานยังคงมุ่งมั่นต่อไปเพื่อให้ได้ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ต่อไปในอนาคต

          โดยมี คุณประจวบ เมืองอินทร์ ผู้จัดการฝ่าย เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการเข้าร่วมรับรางวัล                      

 

มุ่งมั่นสู่อุตสหกรรมสีเขียว... เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"