CSR
วันที่ : 07-06-2017

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมกับพนักงานเอกรัฐ ได้มีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างสนามเด็กเล่น การมอบอุปกรณ์กีฬา และช่วยเหลือบ้านยากจนของนักเรียน ณ โรงเรียนประสานสามัคคี เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมี่อวันที่ 28 พ.ค. 2560

          เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ CSR-DIW ที่ส่งเสริมให้โรงงานดำเนินกิจกรรมด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ที่จะต้องเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ